Kesäteatteri-sovelluksen sovelluskuvake

Kesäteatteri-appi

Palvelun tarjoaa Suomen Harrastajateatteriliitto

Kesäteatteri-mobiilisovelluksen käyttöehdot

Yleistä

Kesäteatteri-mobiilisovellusta (jäljempänä ”Palvelu”) voi käyttää henkilökohtaiseen, yksityi-seen käyttöön (ohjelmiston selailu, kesäteatteripassi) sekä yrityskäyttöön (ohjelmiston lisääminen ja ylläpito).

Palvelun tarjoaa Suomen Harrastajateatteriliitto ry (jäljempänä ”Käyttöympäristön edustaja”), ja sen toimittamisesta vastaa Hawage Oy (jäljempänä ”Toimittaja”).

Henkilökohtaisessa käytössä käyttäjä vastaa itse Palvelussa tekemistään toiminnoista henkilökohtaisesti. Alaikäisen käyttäjän Palvelussa tekemistä toiminnoista vastaa käyttäjän huoltaja, ja alaikäisellä käyttäjällä tulee olla huoltajan lupa käyttää Palvelua. Yrityskäytössä käyttäjällä tulee olla luvitetun yrityksen lupa tai valtuutus käyttää Palvelua yrityksen puolesta ja nimiin. Toimittaja ei vastaa henkilö- tai yrityskäytössä tapahtuneista väärinkäytöksistä tai niistä aiheutuneista vahingoista.

Sopimuksen syntyminen

Ottamalla Palvelun käyttöön ja rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä hyväksyy sen, että näitä ehtoja sovelletaan Palvelun käyttöön ja sen kautta tehtyihin toimintoihin.

Käyttämällä sovelluksessa esiladatun tuotteen tai palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että käytetyllä tuotteella tai palvelulla ei ole peruutusoikeutta Palvelussa. Mahdollisista peruutuksista tai palautuksesta sopivat käyttäjä ja Käyttöympäristön edustaja keskenään.

Sopimuksen kesto ja sen päättyminen

Ellei toisin ole sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelun käyttö on käyttäjälle veloituksetonta, ellei käyttäjä teatterin edustajana tilaa lisämaksullisia tuotteita tai palveluita, kuten tuotantolisenssejä.

Palvelun käytön voi lopettaa milloin tahansa. Käyttöympäristön edustaja tai Toimittaja eivät vastaa mahdollisista tuotteista tai palveluista, jotka ovat jääneet tai jäävät osittain tai kokonaan käyttämättä. Toimittajalla ei ole omistus- tai hallintaoikeutta tuotteisiin tai palveluihin, vaan ne ovat Käyttöympäristön edustajan ja käyttäjän välisiä, ja niiden mahdollisesta palauttamisesta sopivat käyttäjä ja Käyttöympäristön edustaja keskenään.

Käyttöympäristön edustaja voi purkaa sopimuksen välittömästi, mikäli käyttäjä jättää noudattamatta tämän käyttöehtosopimuksen ehtoja. Toimittajalla tai Käyttöympäristön edustajalla on oikeus tilapäisesti sulkea käyttäjän pääsy Palveluun vahinkojen estämiseksi, mikäli Toimittajalla tai Käyttöympäristön edustajalla on syytä epäillä käyttäjän toimiin tai Palveluun liittyviä väärinkäytöksiä.

Palvelun käytön edellytykset

Käyttäjä vastaa Palveluun kuulumattomien osien hankinnoista ja maksuista, joita ovat esimerkiksi mobiilipäätelaite ja dataliittymä.

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa mobiilipäätelaitetta, johon Palvelu asennetaan. Suunnitellun käytön mahdollistamiseksi päätelaitteella tulee hyväksyä Palvelun edellyttämät käyttöoikeudet laitteen toimintoihin.

Palvelun käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä. Käyttäjä vastaa Palvelun käyttöön liittyvien laitteiden, yhteyksien sekä käytettävien käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen riittävästä suojaamisesta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista tai niiden vaikutuksista Palvelun toimivuuteen.

Palvelun saatavuutta voi olla rajoitettu alueellisesti tai päätelaitteiden osalta. Toimittajalla on oikeus päivittää Palveluun kuuluvia ohjelmistoja ja muuttaa niiden asetuksia.

Palvelun sisältö

Palvelun sisältö on määritelty palvelukuvauksessa. Toimittajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun ominaisuuksia ja sisältöä tai poistaa osia niistä. Toimittaja kehittää jatkuvasti palveluaan, jonka vuoksi Palvelun sisällössä voi esiintyä muutoksia.

Palvelun kehittäminen

Toimittaja kehittää Palvelua jatkuvasti sekä omasta aloitteestaan että Käyttöympäristön edustajan tilauksesta. Kehittämisen osana Palvelussa voi olla koekäytössä toimintoja, jotka ovat käytössä ilman erillistä maksua, olematta kuitenkaan osa sopimuksen mukaista Palvelua. Kokeiluvaiheessa olevat toiminnot voivat poistua ilman ennakkoilmoitusta, ja Palvelun ulkonäkö voi muuttua Palvelun kehittyessä.

Toimittaja voi tilapäisesti ilman käyttäjän tai Käyttöympäristön edustajan suostumusta keskeyttää Palvelun tarjonnan tai rajoittaa sen käyttöä, jos toimenpide on tarpeellinen esimerkiksi kunnossapidon tai tietoturvan vuoksi. Tällainen keskeytys ei ole virhe Palvelussa.

Palvelun maksut ja lisäpalveluiden tilaaminen

Palvelu on käyttäjälle lähtökohtaisesti veloitukseton käyttää. Teatterin edustajana käyttäjä voi ostaa lisämaksullisia tuotteita, kuten tuotantolisenssejä. Toimittaja ei vastaa Käyttöympäristön edustajan ja käyttäjän väliseen sopimukseen kuuluvien tuotteiden tai palveluiden käyttötilanteiden selvittämisestä.

Käyttöympäristön edustajalla on oikeus muuttaa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelua.

Käyttäjän vastuut

Käyttäjän vastuu Palveluun kuuluvista laitteista, tunnuksista ja salasanoista alkaa Palvelun käytön alkaessa. Palveluun liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty. Käyttäjä vastaa Palveluun liittyvien käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisesta säilyttämisestä ja käytöstä.

Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Toimittajalle tai Käyttöympäristön edustajalle, mikäli Palveluun liittyvä tunnus tai salasana on joutunut kolmannen osapuolen tietoon.

Käyttäjä vastaa kulloinkin käytössä olevan päätelaitteen asianmukaisesta toiminnasta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Käyttäjä vastaa myös Palvelun asianmukaisesta päivittämisestä.

Käyttäjä vastaa siitä, että Palvelussa ladattuja tuotteita ja palveluita käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tietojen ja evästeiden käyttö

Toimittaja kerää palvelun käytöstä ja toimivuudesta tietoja esimerkiksi vikatilanteiden ennaltaehkäisyyn, havaitsemiseen ja korjaamiseen sekä palvelun kehittämiseen. Käyttöympäristön edustaja voi hyödyntää kerättyjä tietoja asiakasviestinnässä.

Palvelun tietosuojakäytännössä kuvataan tarkemmin kerättäviä tietoja ja henkilötietojen käsittelyä.

Toimittajan vastuu ja vastuunrajoitukset

Toimittaja tai Käyttöympäristön edustaja eivät vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Palvelun käytöstä tai siihen liittyvistä häiriötilanteista voi aiheutua. Toimittaja ei vastaa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen toiminnasta tai niiden aiheuttamista vahingoista.

Mahdolliset häiriöt Palvelussa tulee ilmoittaa Käyttöympäristön edustajalle, jonka jälkeen Käyttöympäristön edustaja aloittaa tarvittavat toimenpiteet yhdessä Toimittajan kanssa. Toimittaja ei toimita suoraan Käyttäjille Palvelun käyttöön liittyvää tukea tai neuvontaa ellei Käyttöympäristön edustaja ole sitä erikseen tilannut.

Käyttäjän Palvelussa huolimattomasti, epähuomiossa, virheellisesti tai tahallisesti tekemät toiminnot voivat vaikuttaa Palveluun ladattujen tuotteiden tai palveluiden määriin tai saldoihin. Toimittaja ei vastaa käyttäjän virheellisestä tai tahallisesta toiminnasta aiheutuneiden toimintojen selvittämisestä, vaan käyttäjän tulee olla yhteydessä Käyttöympäristön edustajaan selvitystoimenpiteiden käynnistämiseksi. Toimittajalla on oikeus veloittaa mahdollisista selvitystoimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, mikäli käyttäjä on aiheuttanut selvitystoimenpiteet edellä mainituilla tavoilla.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja tähän käyttöehtosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös oman kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Muut ehdot

Toimittaja tai Käyttöympäristön edustaja voivat lähettää tätä käyttöehtosopimusta koskevia tietoja käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän on huolehdittava, että Palveluun syötetyt yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Toimittaja voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta käyttäjälle.

Toimittajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja sekä muuttaa tai lopettaa sopimuksen mukaisia Palveluita ilmoittamalla muutoksesta käyttäjälle vähintään 14 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Kaikki tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Palveluun ovat Toimittajan omistamia. Käyttäjällä tai Käyttöympäristön edustajalla ei ole oikeutta kopioida, levittää, myydä, julkaista, siirtää, lainata, muokata tai muuten määrätä tai tehdä mitään toimenpiteitä koskien Palvelua sisältävää ohjelmistoa. Käyttäjällä tai Käyttöympäristön edustajalla ei ole oikeutta takaisinmallintaa, kääntää lähdekoodiksi, purkaa tai muuten yrittää päästä käsiksi ohjelmiston lähdekoodiin.

Palvelun tarjoaa Suomen Harrastajateatteriliitto.
Google Play ja Google Play ‑logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Kesäteatteri-appi · Tietoa teattereille · Palvelukuvaus · Käyttöehdot · Tietosuojaseloste